Planta 2
Planta 1
Planta Baja
1-1BB
1-2BA 1-2BB 1-2BC
1-11B
1-21A 1-21B 1-21C
1-12A
1-11A
1-1BA
1-2BD
1-21D
1-12B
4D4D
4D4D
4D4D
4D
4D3D 3D 3D
3D
3D 2D
4 DORMITORIOS + PARCELA
4 DORMITORIOS + TERRAZA
3 DORMITORIOS + TERRAZA
3 DORMITORIOS + PARCELA
PARCELA 1
2 DORMITORIOS + TERRAZA